������������ ������������������������������ ������������������/ ������������������������������ ������������/ ������������������������ ������������������
احرام
حركت به سوى منا
طواف
رمى جمرات
نماز طواف
ذبح قربانى
سعى بين صفا و مروه
حَلْق يا تقصير
تقصير
طواف نساء
حركت به سوى عرفات
زيارت مدينه
حركت به جانب مشعر
مراعات چند نکته