عنوان: تغییر مرجع تقلید به علت عدم اثبات اعلمیت
سوال :

پدر و مادري در هنگام بلوغ فرزندشان، نام مرجعی را به فرزند خویش معرّفی می‌کنند و فرزند مقلّد آن مرجع می‌شود. پس از چند سال، آن مکلّف، تقلید از مرجع دیگری را برتر می‌داند، ولی اعلمیّت آن مرجع برای او اثبات نمی‌شود، هم چنان‌‌که اعلمیّت مرجع خویش نزد او ثابت نیست؛ آیا می‌تواند عدول کند؟


پاسخ:

می‌تواند.