عنوان: لجاجت شوهر براي اذن به حج رفتن زن
سوال :

اگر شوهر بر اثر لجاجت اذن انجام حج تمتّع را به زن ندهد، در صورتیکه زن واجب الحج باشد، وظیفه او چیست؟


پاسخ:

بدون اذن برود، اشکال ندارد.