عنوان: حج با پول قرض يا وام
سوال :

آیا با پول قرضی یا وام می توان به عمره مفرده رفت؟


پاسخ:

جایز است.