عنوان: چرايي ياد معاد
سوال :

در مورد نقش اعتقاد به معاد در تعالي ارزش‌هاي اخلاقي و كاهش گناه و جرايم در جوامع انساني نيازمند اطلا عات هستم تا تحقيقم را كامل كنم. لطفاً در اين مورد مرا راهنمايي کنيد.


پاسخ:

انسان بايد كنترل شود؛ زيرا به گفتۀ قرآن کريم، انسان مي‌خواهد رها و جلو باز باشد - بل يريد الانسان ليفجر امامه- و بهترين چيزي كه او  را كنترل مي‌كند، اعتقاد به معاد و تذكر به معاد است. از اين جهت علماي علم اخلاق عقيده دارند انسان روزي چندين مرتبه بايد به ياد مرگ، عالم برزخ و عالم قيامت باشد.