عنوان: نگاه کردن به قصد ازدواج
سوال :

اينجانب به قصد ازدواج موي خانمي كه قصد ازدواج با او را دارم را می بینم آیا کار حرامی انجام داده ام؟


پاسخ:

جایز است.