عنوان: عمره مفرده بانک به عنوان جايزه بانک
سوال :
بعضي از بانكها به دارندگان حساب، سفر عمره جايزه مي دهند. آيا رفتن به عمره با چنين پولي اشكال دارد؟
پاسخ:

جايز است.