عنوان: خوردن غذاي کسي که خمس نمي دهد
سوال :

اگرچیزي‌ به‌ ما بدهند، يا در منزل‌ اقوام‌ به‌ ما گفتند چيزي‌ را بخوريم‌ و بدانيم‌ يا يقين‌ داشته‌ باشيم‌ كه‌ خمس‌ و زكات‌ آن‌ پرداخت‌ نشده‌، يا از اموال‌ بيت‌ المال‌ است‌، يا پول‌ نزول‌ و بهره‌ است‌، چه‌ بايد بكنيم‌؟ آيا بايد خودمان‌ قبل‌ از مصرف‌ خمس‌ و زكات‌ آن‌ را بپردازيم‌؟

 


پاسخ:

استفاده‌ نمودن‌ از اموال‌ آنها جايز است‌.