عنوان: حجيّت حکم ولي‌فقيه براي هم? کشور
سوال :
اگر ولي فقيه اعلام کند که فردا عيد است و از صدا و سيما اعلام شود که فقط در چند شهر ماه رؤيت شده است، آيا براي همۀ کشور عيد است يا فقط شهرهايي که ماه در آنها رؤيت شده؟
پاسخ:

حکم ولي فقيه براي همة ايران حجّت است و همه بايد افطار کنند.