عنوان: تبعيت از ولي‌فقيه براي تعيين اول ماه
سوال :
آيا براي ابتداي ماه، تبعيت از ولي فقیه الزامي است؟
پاسخ:
الزامي است.