عنوان: رجوع به ولي‌فقيه براي اول ماه
سوال :
آيا مقلد جناب‌عالي مي‌تواند براي امر استهلال و اثبات اول ماه به مرجع ديگري رجوع کند؟
پاسخ:
بايد به ولي‌فقيه رجوع کند.