عنوان: اطمينان از اعلام مجتهد براي ثبوت اول ماه
سوال :
اعلام مجتهد براي اول ماه مورد اطمينان‌تر است يا وسايل جديد نجومي که احتمال اشتباه در آنها بسيار بسيار پايين است؟
پاسخ:

اعلام ولي‌فقيه بر همه چيز مقدم است.