عنوان: تبعيت مقلدين هم? مراجع از ولي‌فقيه
سوال :
آيا هر مقلدي مي‌تواند براي ثبوت عيد فطر به نظر مرجع تقليد خود مراجعه و عمل كند؟
پاسخ:
در اين مسأله بايد به ولي‌فقيه مراجعه کند؛ چون از امور حکومتي است.