عنوان: سال خمسي
سوال :

اگر شخصي‌ روز اوّل‌ تير ماه‌، روز حساب‌ سالش‌ باشد، پول‌ و اموالي‌ كه‌ يكي‌ دو روز قبل‌ از آن‌ بدست‌ مي‌آيد، در روز اوّل‌ تير جزو اموالي‌ است‌ كه‌ سال‌ بر آن‌ گذشته‌ است‌ و بايد حساب‌ شود؟


پاسخ:

بلي‌ بايد خمس‌ آن‌ را بدهد.