عنوان: اختلاف بين علماء در تعيين اول ماه
سوال :
اگر بين علماء در رؤيت هلال اختلاف ايجاد شود و مکلف به همۀ آنها اعتماد داشته باشد، تکليف مکلف چيست و به نظر کدام يک بايد عمل کند؟
پاسخ:
رؤيت هلال يک امر حکومتي است و براي حکومت اسلامي که اثبات شد، براي همه ثابت است. بنابراين، وقتي صدا و سيمای جمهوری اسلامی، اعلام رؤيت کرد، بايد همه افطار کنند.