عنوان: ثبوت اول ماه در کشورهاي شرقي و غربي دنيا
سوال :
اگر ماه در کشورها و شهرهاي شرقي ديده شود، آيا خودبه‌خود اول ماه در کشورها و شهرهاي غربي ثابت مي‌شود؟

پاسخ:
ثابت نمي‌شود.