عنوان: نحو? رؤيت هلال
سوال :
لطفاً نظر مبارک خود را درباره نحوۀ رؤيت هلال بفرماييد؟
پاسخ:
مسئله رؤيت هلال از مسائل حکومتي است و مناط در آن حکم ولايت ‌فقيه است و اگر اين مناط مراعات‌ شود اختلاف رفع خواهد شد.