عنوان: مسافرت روز‌ه‌داري با نذر، روزه گرفته
سوال :
اگر کسی به واسطۀ نذر قبلی روزه باشد، در این صورت می‌تواند در همان روز که روزه است، مسافرت کند؟ اگر مسافرت کرد، روزه‌اش صحیح است؟
پاسخ:
بعد از ظهر مي‌تواند نه قبل از ظهر. و آن نظیر ماه مبارک رمضان است.