عنوان: مسافرت کسي که روز? قضا گرفته است
سوال :
آیا کسی که به نیت قضا، روزه گرفته است، می‌تواند در آن روز به مسافرت برود؟ اگر برود، روزۀ او باطل می شود؟
پاسخ:
قبل از ظهر، روزۀ او باطل می شود و بعد از ظهر اشکال ندارد.