عنوان: روز? کسي که هميشه در سفر است
سوال :
شخصي شغلش مسافرت است و معمولاً در سفر به سر مي‌برد. با توجه به اينکه در سفر، روزه‌هاي ماه رمضان خود را مي‌گيرد و نماز را تمام مي‌خواند، آيا مي‌تواند روزۀ قضاي ماه رمضان خود را نيز در سفر بگيرد؟
پاسخ:
مي‌تواند.