عنوان: روز? مستحبي در صورت داشتن روز? قضا در سفر
سوال :
آیا مسافر در صورتی که روزۀ قضا به عهده دارد، می‌تواند در سفر روزۀ مستحبی بگیرد؟
پاسخ:

می‌تواند.