عنوان: روز? مستحبي در سفر
سوال :
آیا مسافر می‌تواند در سفر روزۀ مستحبی بگیرد؟
پاسخ:

می‌تواند.