عنوان: ورود به سايتهاي بسته شده با فيلتر
سوال :

ورود به سايت‌هايي که از نظر قوانين جمهوري اسلامي فيلتر شده و ممنوع است آيا اشکالي دارد؟پاسخ:

حرام است.