عنوان: شکستن قفل نرم افزاري که بروز شده است
سوال :

نرم‌افزارهايي که مدل به روز شده آن به بازار آمده و شرکت سازنده از مدل‌هاي گذشته پشتيباني فني نمي‌کند و به عبارتي از اعتبار ساقط شده و وقت آن گذشته، آيا شکستن قفل آنها اشکال دارد؟
پاسخ:

در فرض مذکور چون اعراض نموده است جايز است.