عنوان: دعانويسي
سوال :

در مورد دعا نويسي‌ بفرماييد:

الف‌) آيا دعا نويسي‌ و از اين‌ قبيل‌ جايز است‌؟

ب‌) اجرتي‌ که‌ بابت‌ اين‌ امور مي‌گيرند چه‌ صورتي‌ دارد؟

ج‌) آيا راهنمايي‌ افراد به‌ دعا نويس‌ها براي‌ دعا نويسي‌ جايز است‌؟

 


پاسخ:

الف‌) جايز است‌.

ب‌) حلال‌ است‌.

ج‌) جايز است‌.