عنوان: اعتکاف به نيابت
سوال :

آيا اعتکاف را مي‌توان به نيابت از زنده يا ميّت انجام داد؟ و اگر نيابت صحيح است، آيا هم‌زمان با خود مي‌شود به نيابت از ديگري هم معتکف شد؟


پاسخ:

کليه صور اشکال ندارد.