عنوان: نماز جمعه
شرح:

مسأله: نماز جمعه در زمان حضور و در زمان غيبت امام«عج» واجب تخييرى است كه به جاى نماز ظهر خوانده مي‌‏شود و آن دو ركعت است و هيچ فرقي با نماز صبح ندارد، مگر اينکه نماز جمعه دو قنوت مستحب دارد که در رکعت اوّل قبل از رکوع و در رکعت دوّم بعد از رکوع خوانده مي‌شود.

مسأله: نماز جمعه بايد با جماعت و در اوّل وقت (تا يک ساعت و نيم بعد از ظهر) خوانده شود. و بايد امام جمعه قبل از نماز، دو خطبه بخواند که مشتمل بر حمد و ثناى خدا و صلوات و دعوت مردم به تقوا و پرهيزكارى و يك سوره كامل و استغفار براى مؤمنين باشد. و لازم نيست به عربي خوانده شود، بلکه لازم است در امر به تقوا، به زبان مأمومين باشد. و خوب است در خطبه‌‏ها مسائل اجتماعى و سياسى و مصالح مسلمين مطرح شود و مستحبِّ مؤكّد است كه حاضرين مثل حالِ نماز باشند و خطبه‌‏ها را گوش دهند و صحبت نكنند.

مسأله: نماز جمعه چون از مناصب امامت است، در زمان غيبت از مناصب ولايت فقيه است و بايد او يا نايب در امامت جمعه او، نماز را بخواند.

مسأله: مأمومين نبايد کمتر از چهار نفر باشند و اگر امام جمعه با چهار نفر مأموم غير بالغ يا مسافر و يا زن، نماز جمعه بخواند کافي است.

مسأله: بايد بين دو نماز جمعه حدّاقل يك فرسخ شرعى (تقريباً 5/5 كيلومتر) فاصله باشد.

مسأله: مسافر مي‌تواند نماز جمعه بخواند، امام باشد يا مأموم.

مسأله: اگر مأموم به خطبه نرسيد و حتّي به رکعت اوّل نرسيد، مي‌تواند نماز جمعه بخواند.

مسأله: كسى كه در نماز جمعه شركت نمی‌‏كند، مي‌واند در اوّل وقت نماز ظهر را بخواند.