عنوان: نماز آيات
شرح:

مسأله: اگر در شهري زلزله آمد، ماه يا خورشيد گرفت و يا حوادث خوفناکي نظير رعد و برق و طوفان و مانند اينها اتّفاق افتاد و بيشتر مردم ترسيدند، بر همة مکلّفيني که در آن شهر ساکن هستند، حتّي کساني که نترسيده‌اند يا خواب بوده‌اند يا نفهميده‌اند، واجب است فوراً نماز آيات بخوانند.

مسأله :اگر در حال حيض يا نفاس زن يكى از موجبات نماز آيات پيش آيد، بعد از پاك شدن از حيض يا نفاس، نماز آيات بر او واجب نيست و همچنين اگر کسي مجنون و بى‏هوش و مانند اينها باشد.

مسأله: نماز آيات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور آن اين است كه انسان بعد از نيّت، تكبير بگويد و قبل از هر رکوع، حمد و سوره بخواند و چون پنج حمد و سوره و رکوع خواند، به سجده ‌رود و بعد از دو سجده بايستد و رکعت دوّم را به صورت رکعت اوّل بخواند و بعد به سجده رود و بعد از آن تشهد و سلام بخواند. و اگر مي‌خواهد مي‌تواند در رکعت اوّل حمد بخواند و سوره را پنج قطعه کند و قبل از هر رکوعي آن قطعه را بخواند و در رکعت دوّم نيز چنين کند.