عنوان: شكيّات نماز
شرح:

شكيّات نماز

شكيّات نماز 21 قسم است، شش قسم آن شك‌هايى است كه نماز را باطل مي‌كند و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد و نُه قسم ديگر آن صحيح است.

 

شك‌هاى مُبْطِل (باطل كننده)

مسأله: شك‌هايى كه نماز را باطل مى‏كند، شش مورد است:

اوّل و دوّم: شك در شمارة ركعت‌هاى نماز دو ركعتى و‏ سه ركعتى.

سوّم: آنكه در نماز چهار ركعتى شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر.

چهارم: آنكه در نماز چهار ركعتى پيش از تمام شدن سجده دوّم شك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر.

پنجم: شك در ركعات نماز در حال ركوع و سجود يا در حال رفتن به سجده يا برخاستن از سجده.

ششم‏: شك در ركعت‌هاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده است.