عنوان: نمازهاى مستحب
شرح:  

نمازهاى مستحب

 مسئله: نمازهاى مستحبّى زياد است و آنها را نافله گويند و بين نمازهاى مستحبّى به خواندن نافله‏‌هاى شبانه روز بيشتر سفارش شده و آنها در غير روز جمعه سى و چهار ركعت است كه هشت ركعت آن قبل از نماز ظهر و هشت ركعت قبل از نماز عصر و چهار رکعت بعد از نماز مغرب و دو ركعت نشسته بعد از نماز عشاء که يك ركعت حساب مى‏شود و يازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح مى‏باشد. ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه مي‌‏شود.

مسئله: نمازهاى نافله را مي‌‏شود نشسته خواند، بلكه مي‌‏توان در حال خوابيدن يا راه رفتن و سواره خواند.

 

نماز شب

مسئله: يکي از مستحبّات مؤکّد که خير دنيا و آخرت دارد نماز شب است که از نصف شب تا اذان صبح خوانده مي‌شود و هر چه نزديك به اذان صبح خوانده شود فضيلتش بيشتر است.

گرچه خواندن نوافل يوميّه خيلي فايده دارد و از جمله فوايد آن قبولي نمازهاي واجب است، ولي بر خواندن نماز شب تأکيد بيشتري شده است. امام حسن عسکري«سلام‌الله‌عليه» فرموده‌اند: سيروسلوک و پيمودن راه‌هاي معنوي، بدون نماز شب ممکن نيست.

مسئله: از يازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن بايد به نيّت نافله شب و دو ركعت آن به نيّت نماز شفع و يك ركعت آن به نيّت وتر خوانده شود.